Güncelurfa.com - Şanlıurfa ve Güneydoğu'nun Güncel Haberleri - Güncelurfa.com - Şanlıurfa'nın Güncel Haberleri
Advert
Advert

Şanlıurfa Kent Konseyinden Turizm Sektörü İle İlgili Öneriler

Şanlıurfa Kent Konseyi Kültür-Tarih-Turizm-Sanat-Gastronomi Çalışma Grubu, Şanlıurfa’da Turizm Sektörü ile ilgili çalışmasını tamamladı.

Şanlıurfa Kent Konseyinden Turizm Sektörü İle İlgili Öneriler
Bu içerik 341 kez okundu.
Advert

Şanlıurfa Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi ve Kültür-Tarih-Turizm-Sanat-Gastronomi Çalışma Grubu
Başkanı Prof. Dr. Abdullah Ekinci başkanlığında hazırlanan çalışmayı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

ŞANLIURFA KENT KONSEYİ KÜLTÜR-TARİH-TURİZM-SANAT-GASTRONOMİ ÇALIŞMA GRUBU
“ ŞANLIURFA’DA TURİZM SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ ÖNERİLER”

1- Şanlıurfa GAP havaalanına inen yolculara “ Uygarlığın ana yurduna, Şanlıurfa’ya Hoş Geldiniz.
“Dünyanın En Eski Tapınağı Göbeklitepe’yi, Dünyanın Gözde İlim Yuvası Tarihi Harran Üniversitesi’ni
gezmeyi ihmal etmeyin” gibi mesajlar iletilmeli.
2 - Turizm pazarlamasında hizmet pazarlanır. Hizmet kalitesinin iyileştirilmesini teşvik edilmesi ve
düzenli denetimlerini yapılması.
3 - Turizm pazarlaması, diğer pazarlamalara göre altyapı sorularından daha çok etkilenir. Alt yapı
sorunlarının çözümlenmesi.
4 - Turizm pazarlamasında üretim ve tüketim aynı zamanda meydana gelir. Hizmetler önce satılır
sonra tüketilir. Ürün satımı, sunumu ve paketlenmesinde estetik bir anlayışı tercih edilmeli.
5 - Şanlıurfa’da turizm endüstrisinde marka imajına bağımlılık yerine çekiciliği olan bir bölge, bir
kültür merkezi olduğu vurgulanmalı.
6 - Turistik ürünler için oluşan talep günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak çok farklılık gösteren
değişken bir taleptir. Söz konusu talepler dönemlerine göre planlaması yapılmalı.
7 - Turizm pazarlamasında tüketici tatminine önem verilmeli.
8 - Turizm pazarlaması riskli bir pazarlamadır. Hassasiyet gösterilmelidir. Turizm pazarlamasında
tüketici üretici arasında iletişim olabildiğince nezaket ve zarafet ölçülerinde olmalıdır.
9 - İletişim nitelik, fayda, değer ve kişilikli bir yapı içermelidir.
10 - Markalaşmak sadece ürün ile sınırlı tutulmamalıdır. Davranışlar ve hijyeni de içermelidir.
11 - Şanlıurfa’da kültür turizmi potansiyeli taşıyan mekânların bulunması,
12 - Birçok alternatif turizm çeşitliliğinin olması (gurme turizmi, av turizmi, tarih turizmi, eko turizmi),
13 - Hediyelik eşya, konaklama ve ulaşım maliyetlerinin uygun olması,
14 - Kentin kültürel ve tarihi canlılığını 24 saat yaşıyor olması,

15 - Benzer kentler ile karşılaştırıldığında Şanlıurfa’ya gelen turistlerin eğitim seviyelerinin ve
ortalama kalış sürelerinin kısa olması,
16 - Turizm belgeli tesislerin düşük nitelikte olması,
17 - Reklam ve tanıtım stratejilerinin turist çekmede ve halkı bilinçlendirmede yetersiz olmaları,
18 - Reklam ve tanıtım çabalarının turizmi baltalamasına fırsat verilmemelidir.
19 - Turizm danışma bürolarının ve kent içinde turisti yönlendirecek ve bilgilendirecek, yazılı ve görsel
malzemenin yetersiz olması,
20 - Alt yapı ve üst yapı sorunlarının olması ve rehberlik hizmetlerinin eksikliği.
21 - Yeni paydaşların sektörde yer almaya başlaması,
22 - Yıllar boyu basın ve televizyonda yürütülen hatalı tanıtımlar, yanlış bir imajın oluşmasına zemin
hazırlamıştır.
23 - Turizm için başarılı bir planlama yapılmalıdır. İmkânların bir dökümü yapılmalı, turist pazarı
değerlendirilmeli, talep-arz dengesi masaya yatırılmalıdır.
24 - Turistlerin konaklama sürelerini uzatmaya yönelik önlemler alınmalı,
25 - Turizmin kalkınmasının mali yönü için iç ya da dış yatırım olanakları bulunmalı,
26 - Doğal güzellikler, kültürel miras ve toplumsal hayatın özelliklerinin korunması ve geliştirilmesine
çalışılmalıdır.
27 - Altyapının ve rekreasyon donanımlarının hem ziyaretçiler hem de yerel halkın dikkate alınarak
geliştirilmeli,
28 - Komşu ülkelerde savaş ve benzeri koşullar, Şanlıurfa turizmine yansımalarını minimize edecek
çalışmalar yapılmalı.
29 - Kamunun turizm açısından Şanlıurfa’daki alt yapı yatırımlarına kısıtlı kaynak ayırması,
30 - Kentteki suç oranlarının arttığı ve Suriyeli sığınmacılara olumsuz algıları ortadan kaldırmaya
yönelik çalışmalar yapılmalı.
31 - Kamu yönetiminin şehir halkın kültürel, sosyal ve ekonomik felsefesi ile uyumlu bir turizm
geliştirme programını uygulamaya koyması,
32 - Kentin, turizm potansiyeli yüksek alanlarda altyapı ve üstyapı eksiklikleri giderilmelidir.
33 - Kent merkezinde ve ilin diğer yerlerinde turizm danışma büroları açılmalı,
34 - Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm
bölgelerinin tespiti yapılmalı,
35 - Turizm faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, inanç turizmi, tarih ve kültür turizmi, kongre turizmi,
termal ve sağlık turizmi ile eko-turizm gibi farklı ve alternatif turizm alanları geliştirilmelidir.

36 - Turizm tesisi ve yatak kapasitesinin arttırılması,
37 - Kongre ve ticaret merkezleri oluşturulmalı, (Fuar alanı sayısı artırılabilir )
38 - Turizme yönelik hizmet sektörü (yeme, içme, dinlenme gibi) geliştirilmeli,
39 - Hediyelik eşya ve el sanatları çeşitlendirilmelidir. Turizm tesislerinde satış noktalarında satışa
sunulmalıdır.
40 - Hazırlanacak Turizm Master Planları çerçevesinde, Gaziantep-Şanlıurfa-Mardin- Diyarbakır¬-
Adıyaman turizm koridorunun belirlenmeli, ildeki kültürel mirasın korunması, turistik ürün ve
pazarlama alanları desteklenmeli,
41 - Turizm faaliyetlerinin mekâna dengeli dağıtılması için konaklama alanlarının bulunduğu
noktalara, günübirlik mesafelerde rekreasyon alanları oluşturulmalı (yeme, içme, dinlenme,
günübirlik tesisler gibi).
42 - Bölgeye yabancı turist gelişlerinin arttırılmasına yönelik faaliyetler desteklenmeli,
43 - Otel işletmeciliği ve servisi, tur düzenleyicileri ve seyahat acenteleri için gerekli turizm personeli
eğitimi gerçekleştirilmeli ve yaygınlaştırılmalı

"TARİH VE KÜLTÜRE YÖNELİK SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER"

44 - Tarihi kent olan tarihi mekânların potansiyelinin değerlendirilememesi,
45 - Göbeklitepe, NevaliÇori, Harran kazılarında çıkan mekânlar ve ören yerleri insanlık tarihi ve
dinler tarihinin kaderini değiştiren derinlikte oluşu,
46 - Üç büyük dinin atası olan İbrahim Peygamberin bu topraklarda yaşaması, eserlere ev sahipliği
yapması, dünyaca bilinen efsanelere tanıklık etmesi,
47 - Göbekli tepe keşfinden sonra kentte gelen turistlerin gittikleri yerlerde, Şanlıurfa’yı tanıtmada ve
turist sayısını artırmada bir fırsat olması.
48 - Toplum kültürel mirasın değeri ve korunması konusunda bilinçlendirilmesi sağlanmalı,
49 - Şanlıurfa ilinin ve şehrinin zengin kültürel mirasını vurgulayan ulusal ve uluslararası düzeyde
tanıtım ve pazarlaması yapılmalı,
50 - Şehir turları kapsamında tur güzergâhını ve çekim noktalarını gösterir özel şehir haritaları ve
broşürler hazırlanarak, sahip olunan değerlerin gerek ülke çapında gerekse yurtdışında tanıtım ve
pazarlaması yapılmalıdır.
51 - Tarihi yapılar aslına uygun restore edilerek pansiyon, yerel yemeklerin tanıtılıp ikram edildiği
mekanlar ve küçük otellere dönüştürülmesi desteklenmeli,
52 - Tarihi sokaklar temiz tutulmalıdır.

53 - Bölgede, mevcut konaklama kapasitesinin kültür ve eko turizme yönelik yapılacak planlama ve
uygulamalarla arttırılması sağlanmalı,
54 - Şanlıurfa’nın kültür ve turizm potansiyeline yönelik fırsatlar ve hedefler belirlenmelidir.
55 - Zengin tarihi ve kültürel mirasın ayırt etmeksizin korunması, tanıtılması ve turizme açılması
sağlanmalıdır.
56 - Yöre halkına, kültürel ve tarihi mirasın korunması ile turizmin geliştirilmesine yönelik
bilinçlendirme eğitimleri verilmeli,
57 - Markalaşma sürecinde olumsuz simgeler ve imajlar mutlaka ayıklanmalıdır. Gelişi güzel simge-
sembollerden marka oluşturma çabasından uzak durulmalıdır.
58 - Kırsalda dev bir turizm potansiyelinin varlığı görülmelidir, alternatif turizm arayışları için bir
çalışmanın yapılması.
59 - Şanlıurfa’da kültür varlıklarını korumak ve geliştirmek için; çarşıların yanı sıra sokakların yeniden
turizme uygun şekilde düzenlemesinin yapılması için ivedilikle uygulamaya konulmalıdır.
60 - Şanlıurfa’nın inanç ve kültür turizmi için lider bir kent olduğunu öncelikle kendimizi ikna etmeli
ardından dünyaya anlatmalıyız.
61 - Tarihî eserlerin korunması; şehirlerin kimliğinin korunması ve markalaşma bağlamında büyük
önem taşımaktadır. Tarihi miras kimliksiz restorasyonlarla tahrip edilmemelidir.
62 - Sit alanlarında kaçak yapılaşma, arkeolojik alanlarda kaçak kazıların engellenmesi,
63 - Tarihî eserler bağlamında Şanlıurfa’da sadece şehir merkezi değil tüm ilçelerin dikkate alınması.
64 - Arkeolojik ve tarihi değerler yok sayılarak şehir markası oluşturulamaz.
65 - Arkeolojik-Tarihi değerlerimizi, hızlı şehirleşme ortamının rant baskısından kurtarmak
gerekmektedir.
66 - Kentimizde pek çok önemli tarihî eser koruma alanlarında bulunmalarına rağmen beton binalar
arasında kaybolmaya yüz tutmuş durumdadır. Bu eserlerin çekiciliğinin arttırılması için etrafındaki
yapılar kamulaştırılarak yıkılmalı ve açığa çıkmaları sağlanmalıdır.
67 - Haleplibahçe mozaiklerinin önemi bilinmeye başlandı, fakat Şanlıurfa yöresine ait sergilenmeyen
ya da çıkarılmayan yerinde tutsak edilen mozaiklerin tümünün çıkarılıp mozaik müzesinde
sergilenmesi sağlanmalıdır.
68 - Eski sanat eserlerinin, tarihi yapıların, müzelerin, eski uygarlıkların ve onlara ait kalıntıları görme
amaçlı seyahatler düzenlenmeli. (Tematik geziler)
69 - Araştırma keşif ve dini amaçlı seyahatler düzenlenmeli. (Tematik geziler)
70 - Yerel mimari ve orijinal özellikler, kütüphaneler, yerel mutfak, festivaller ve fuarlar, tiyatro,
sinema, müzik, lisan ve edebi çalışmalar ve alt kültürleri tanıma amacıyla yapılan seyahatler,

71 - Yerel yaşamı, gelenek-görenekler yansıtan kültürel değerleri tanımak için yapılan seyahatler.
72 - Şehrin kültür birikiminin yeterli ölçüde değerlendirilememesi,
73 - El sanatları, zanaatlar, yöre mutfağı gibi yerel kültür ve folklorik öğelerin yeterince
yaşatılamaması,
74 - Ortak bir koordinasyon anlayışından bağımsız hareket edilmemeli,
75 - Yazılı ve görsel medyadaki olumsuz yayınların önlenilmesi veya yayınlar sonrasında telafi
stratejileri geliştirilmelidir.
76 - Kültürel ve tarihi mekânları koruma bilincine dair çalışmalar olmasına rağmen büyük tarihi bir
birikime sahip kentimizin kültürel mirasının tümünü kurtarmaktan uzaktır.
77 - Kent imajı oluşturulmalıdır. Şehrin felsefesi, değerleri ve geleneklerinden bağımsız bir imaj
olmamalıdır.
78 - Şehir sloganları belirlenmelidir. Şehrin felsefesi, değerleri ve geleneklerinden bağımsız bir slogan
olmamalıdır.
79 - Şehir sembolleri tespit edilmelidir. Şehrin felsefesi, değerleri ve tarihinden bağımsız bir sembol
olmamalıdır.
80 - Kültürel Kent Kimliği vurgusu yapılmalıdır. Kent kimliği, bir kenti diğer kentlerden ayırt etmeye
bir anlamda başkalaştırmaya yardımcı olan niteliklerdir. Bu anlamda Urfa kent kimliği vurgusu sıradan
bir vurgu ifadesi olmamalıdır.
81 - Tarihi ve kültürel varlıklara yönlendirecek yönlendirme levhaları ve tanıtıcı tanıtım levhaları da
konulmalıdır.
82 - Kültürel marka kent olmaya karar vermek. Kültürel bir marka olduğumuzu bilmeyen
kalmamalıdır. Kültürel bir kent markası oluşturulmalıdır.
83 - Şanlıurfa’nın kültürel çekiciliklerinin belirlenmesi.
84 - Benzersiz şehir Şanlıurfa ziyaretçilerini “Sizleri misafir etmekten onur duyduk” anlamında
sertifika veya cep telefonlarına mesaj atılmalı.
86 - Şanlıurfa‟da tarihsel filmlerin çekilmesi sağlanmalı ve bu filmler tüm dünyada gösterime girmesi
sağlanmalıdır.
87 - Uluslar arası çapta kongreler, festivaller düzenlenmelidir.
88 - İnternet, e-posta, banner reklamları gibi reklam araçları kullanılmalıdır.
89 - Ulusal ve uluslar arası yayın yapan turizm dergilerinin, gazetelerin temsilcileri, dünya çapında tur
operatörleri yöneticileri davet edilmeli ve Şanlıurfa’da misafir edilmeli, tarihi ve kültürel varlıkları,
kültürünün tanıtılması gerekmektedir.
90 - Peygamber Türbeleri, birçok şeyh, evliya ve âlimin türbeleri ile ziyaret yerleri bulunmaktadır.

91 - Somut Kültürel Miras içinde yer alan tarihi değere haiz 39 adet cami, 1 namazgah, 7 tekke, 5
kilise (bunlardan üç adedi camiye çevrilmiş), mezar mimarisi içerisinde 13 adet türbe, Roma devrine
ait bir anıt mezar ve yüzlerce kaya mezarı bulunmaktadır.
92 - Özel olaylar ve ritüeller: “Özel bir amaç doğrultusunda düzenlenen geniş çaplı organizasyonlar
turistler için birer çekim unsuru olabilmektedir…. Sıra geceleri, zikir ritüelleri (Dergah zikri)
93 - Kadim bir kent olan Şanlıurfa’da tarihî kentsel peyzaja ilişkin bir planlama yapılmalıdır.
94 - Somut ve somut olmayan bileşenleriyle kentsel mirasın korunması ve geleceğe taşınması adına
bir kent politikası oluşturulmalıdır.
95 - Mimari eserleri, vurgun ve talan çabalarına kurban edilmemelidir.
96 - Kentsel mirasın korunmasına ilişkin hedeflerle sosyal ve ekonomik gelişme hedefleri entegre
edilmelidir.
97 - Doğal çevre, bugünün ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarıyla geçmişten gelen miras arasındaki
dengeli ve sürdürülebilir ilişkinin temeline dayandırılmalıdır.
98 - Fiziksel ve sosyal değişimi sağlayacak ve günümüz müdahalelerinin tarihî mekân mirasıyla
uyumlu olmalıdır.
99 - Tarihî alanların korunması konusunda karşılaşılan sorunlar tespit edilmelidir. Bu sorunların
üstesinden gelmek için gereken genel prensipleri, politikaları ve rehber ilkeleri belirlemek bir
zorunluluktur.
100 - Kentlerin büyümesi, birçok tarihî kentsel alanını köklü değişime uğratmıştır. Bu durum kentsel
yapının bütünlüğünü ve toplumların kimliğini zedeleyebilmektedir. Bazı tarihî alanlar işlevselliklerini,
geleneksel rollerini ve nüfuslarını kaybetmektedirler.
101 - Kentsel hayat kalitesi ile yaşanabilirlik güçlendirilmeli ve ekolojik duyarlılığı olan politikalar
üretilmelidir.
102 - Kalkınmanın kaynakları olarak doğal ve kültürel mirasın entegre edilmesi gerekmektedir.
103 - Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleriyle soyut ve somut kültürel mirası hakkında temel
değerleri tespit etmek, çeşitliliklerini yansıtan vizyonlar geliştirmek, hedef belirlemek ve eylemlerde
ortak karar almak gibi bir işbirliğine gidilmelidir.
104 - Kentsel mirasın özelliklerine uygun bütünlüğün ve otantikliğin korunması öncelikli olmazsa
olmaz olduğu kabul edilmelidir.
105 - Tarihi alanlarda, alanın ruhuna aykırı düzenlemelerden kaçınılmalıdır.Tarihi kent alanlarına
yabancı yapı malzemeleri (büyük mermer kütleleri, saksıda minyatür veya plastik ağaç gibi)
yerleştirmekten kaçınılmalıdır.
106 - “Tarihî ve mimari alanlar" “arkeolojik ve paleontolojik” siteleri içeren her türlü bina, yapı ve
açık alanlar grubu olarak kabul edilmelidir. Doğası gereği zengin bir çeşitlilik gösteren bu "alanlar"

arasında, özellikle tarih öncesi siteler, tarihî kentler, eski kentsel mahalleler, köyler, köy evleri ile
birlikte, kural olarak hiçbir değişime uğratılmadan korunmalıdır.
107 - Tarihî kentsel alanlar, şehirler, kasabalar, tarihî merkezler ve mahaller hem tarihî belgedirler
hem de geleneksel kent kültürlerinin değerleridirler. Tarihi belgeyi ve geleneksel kültür değerlerine
zarar vermek veya ortadan kaldırmak ihanete eş değerdir.
108 - Urfa gibi zengin bir tarihsel birikime sahip kentlerin en büyük handikabı, tarihi eserlerin önemli
bir kısmının ihmal edilmesidir. Bazı gözde tarihi mekânlar için koruma çabaları verilirken diğer tarihi
ve kültürel dokuların ihmal edilmesidir.
109 - Kentsel Mirasın içinde seçkin kültürel değeri benzersin olduğu tespit edilen ve anıtsalmiras
olarak kabul edebilecek yapılar tespit edilmelidir. Söz konusu yapılar için özel stratejiler
geliştirilmelidir.
110 - Tarım Tarihi ve Buğdayın (Siyez buğday tohumu) ana vatanı Bereketli Hilalin kalbi Harran Ovası,
Bozova-Suruç platoları ile Karacadağ’ın doğal konumları korunmalı ve gelecek nesillerin de bunlar
üzerinde hakları olduğu unutulmamalıdır.
111 - Şanlıurfa’nın kırsalının tarihsel ve kültürel birikimi birbirine benzemeyen özellikler taşımaktadır.
Söz konusu zenginlikler gözardı edilmemelidir.

"ŞANLIURFA MUTFAK VE GASTRONOMİSİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER"
112 - Gastronomi, yeme-içmenin bilime ve sanata dönüştürülmesi olarak kabul edilir. Şanlıurfa’da
yeme ve içme ile ilgili tüm çabalar bu iki dinamik gözetilerek yapılmalı.
113 - Şanlıurfa 12000 yıllık mutfak kültürü ile dünya gastronomi pazarında başkent olmayı hak
ediyor.
114 - Şanlıurfa mutfak kültürü, çorbaları, et yemekleri, sebze ve bakliyat yemekleri, kurutulmuş
sebze yemekleri, pilavları, köfteleri, salataları, hamur işleri, tatlıları, meyve yemekleri, şerbetli soğuk
içecekleri, peyniri, sadeyağı, fıstığı gibi birçok yöresel ürünü kendi içinde yetiştiren ve kullanan bir
şehirdir.
115 - Şanlıurfa mutfağında kesin olmamakla birlikte 400- 500 arasında geçmişten günümüze gelen
yiyecek içecek çeşidi bulunmaktadır.
116 - 12000 yıllık Şanlıurfa mutfak kültürünün yurt içinde ve yurt dışında yakın vade – uzun vade
etkili tanıtımı planlanmalı.
117 - Gastronomi etkililikleri olarak festivaller, mutfak müzeleri, yemek pişirme kursları, vb.
faaliyetleri düzenlenmeli ve kamuoyu ile paylaşılmalı.
118 - Şanlıurfa’da kısa vade ve uzun vade olmak üzere yöresel yiyecek içecek festivalleri
düzenlenmeli.
119 - Hanımeli işletmesi gibi model işletmelerin sayıları artırılmalıdır.

120 - Harran üniversitesi aşçılık bölümü, Şanlıurfa erkek turizm lisesi, Şanlıurfa kız meslek lisesi aşçılık
programları desteklenmeli. Burada öğrenim gören öğrencileri Şanlıurfa gastronomi ve turizm
alanında yetkin kişiler olması sağlanmalıdır.
121 - Şanlıurfa, da bulunan restoran ve otellerin Şanlıurfa yöresel yemeklerini kısa vade –uzun vade
olarak satış ve tanıtım amaçlı menülerinde bulundurmalarını teşvik edilmelidir.
122 - Şanlıurfa mutfak sanatları ve gastronomi okulu veya kursları gibi veri tabanı olan ve kaynakları
Şanlıurfa mutfağını öğrenmek isteyen herkese açık olan devamlılığı olan bir program başlatılmalıdır.
123 - Şanlıurfa yöresel yemekleri MEGEP formatında düzenlenmeli ulusal ve uluslararası kullanıma
açılmalıdır. Yurt içinde ve yurt dışında insanlar Şanlıurfa yemeklerine rahatlıkla ulaşmalılar.
124 - Şanlıurfa yöresel mutfağı ile ilgili bulunan kaynak yemek kitapları tek bir kitap olarak yeniden
hazırlanıp bilgi kirliliği önlenmelidir. Şanlıurfa büyükşehir belediyesi, Şanlıurfa valiliği, Şanlıurfa sivil
toplum kuruluşları, Şanlıurfa basını desteği ile bu çalışma kısa vade-uzun vade olarak planlama
yapılarak işleme alınmalıdır.
125 - Şanlıurfa, da otel ve konaklama sayısı arttırılmadır. Beş yıldız, Dört yıldız, üç yıldız sisteminde
konaklama ihtiyaçları kısa vade içinde planlanmalıdır. Özellikle ekonomik bütçeli turist ihtiyacını
karşılamak adına üç yıldız düzeyinde kısa vadede aksiyon alınmalıdır.
126 - Göbeklitepe yöresel yemek, yiyecek içecek festivali düzenlenmelidir. Bu çalışma her yılın aynı
zaman diliminde planlı bir şekilde yapılmalıdır.
128 - Halfeti ilçemizin dünyada eşi bulunmayan meyve yemekleri için her yıl aynı zaman diliminde
festivaller düzenlenmeli.
129 - Şanlıurfa turizm işletmeleri ara eleman ve nitelikli personel yetişmesi adına kurslar ve
programlar hazırlanmalıdır.
130 - Şanlıurfa da kamu kurumlarının katıldığı birçok fuar ve tanıtım organizasyonunda yöresel
yemekler yapılmıyor. Şanlıurfa da sadece çiğköfte yok diğer yöresel yemeklerimize de yer verilmeli.
131 - Geçmiş dönemlerde yapılan Halil İbrahim buluşmaları tekrar yapılmalıdır. 1 haftaya yayılmalı
kültür, sanat, müzik, yemek, sıra geceleri, halk oyunlarını kapsamalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Otomotivde kadın istihdamı artıyor
Otomotivde kadın istihdamı artıyor
Eşya taşımacılığında elektronik takip sistemi 1 Ocak 2020’de başlıyor
Eşya taşımacılığında elektronik takip sistemi 1 Ocak 2020’de başlıyor